Α.Σ. Αειφορική

Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ”

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ” πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α.Σ. Αειφορική