Σεμινάρια εκπαίδευσης – Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Τα Σεμινάρια ενεργειακών επιθεωρητών απευθύνονται σε

  • Διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ
  • Πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης
  • Μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010, προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η παρακολούθηση Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και η εξεταστική διαδικασία περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 192 (Φ.Ε.Κ. 2406/ 31.10.2011).

Πλεονεκτήματα/Παροχές

  • Αξιόπιστη θεωρητική εκπαίδευση
  • Παροχή επίσημου εκπαιδευτικού υλικού του ΤΕΕ (3 εγχειρίδια)
  • Εκμάθηση χρήσης του λογισμικού ΤΕΕ- ΚΕΝΑΚ
  • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά κτίρια
  • Αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΤΕΕ

Οι εκπαιδευτές είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές με πολύχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία σε ενεργειακά θέματα

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές Κτιρίων

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές λεβήτων & εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Επιθεωρητές εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης και εφόσον οι συμμετέχοντες παρακολουθήσουν παραδόσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, χορηγείται Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης και αποστέλλεται κατάλογος των εκπαιδευθέντων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.

Διευκρινίζουμε ότι για την απόκτηση της άδειας απαιτείται διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα μελέτης η/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή /και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή /και ενεργειακών επιθεωρήσεων.