Η Εταιρία

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ιδρύθηκε το 1994. Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους και αξιόπιστους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, στον τομέα της δια βίου μάθησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 εθνικής εμβέλειας πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένος οργανισμός παροχής εκπαιδευτικών και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 από την TUV AUSTRIA-HELLAS.

Πεδίο δραστηριοτήτων

Η Τεχνική Εκπαιδευτική αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα θεματικά πεδία για ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες,  για εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για επιχειρηματίες, για στελέχη και εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, για μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για ευαίσθητες – ειδικές ομάδες. Παράλληλα αναπτύσσει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης και σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Επίσης είναι

 • πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής για την απόκτηση του διπλώματος InfoCert.
 • πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στην τεχνολογία ΚΝΧ για «έξυπνα κτίρια» από τον Οργανισμό ΚΝΧ Association
 • αδειοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για ελεγκτές και τεχνικούς διευθυντές ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Μέρος των εκπαιδεύσεων υλοποιείται με την μορφή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης ή σύγχρονης τηλεκατάρτισης) με τη βοήθεια διαρκώς εξελισσόμενης ειδικής πλατφόρμας η οποία μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 100 άτομα στην ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων.    

 

Εμπειρία

Η Τεχνική Εκπαιδευτική έχει υλοποιήσει πάνω από 250 συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την διάρκεια των Β και Γ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ στα οποία αναθέτουσες αρχές ήταν ένα ευρύτατο φάσμα δημόσιων φορέων όπως το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείου Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικές Περιφέρειες, ο ΕΟΤ, ο ΟΑΕΔ, η ΚΕΔΚΕ και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική διαθέτει μέχρι στιγμής 2 πλήρως εξοπλισμένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μέσαένα δίκτυο μόνιμων συνεργατών, που δίνει την δυνατότητα έγκαιρης και αξιόπιστης υλοποίησης κάθε ενέργειας. Στους συνεργάτες περιλαμβάνονται τοπικοί και κοινωνικοί φορείς και οργανισμοί, φορείς εκπαίδευσης και απασχόλησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, που της εξασφαλίζουν επιπλέον, την συνεπή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων και της καινοτομίας στα θεματικά πεδία ενδιαφέροντός της.

Αναπτύσσεται και  διευρύνεται η διεθνής διάσταση της δράσης της Τεχνικής Εκπαιδευτικής. Έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται με πάνω από 70 επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε διακρατικά projects. Οι διακρατικές δράσεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, επισκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, μελέτες, δράσεις δημοσιότητας. Ιδιαίτερη παρουσία έχει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στη Ρουμανία, όπου έχει καταξιωθεί σαν το μεγαλύτερο διακρατικό εκπαιδευτικό οργανισμό υλοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατ. € μέχρι σήμερα.

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και του προσωπικού της εταιρείας τα 3 τελευταία χρόνια έχει ως εξής:

workCircle

Σχέδιο για Συνεχή Ανάπτυξη

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η στρατηγική της επιχείρησης συνίσταται κυρίως στα εξής :

 • Προσδιορισμός και πρόβλεψη εξειδικεύσεων
 • Εκπόνηση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξη σε ένα ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη:Προώθηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων δια βίου μάθησης
  • τα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ
  • την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για επαγγελματικές αδειοδοτήσεις σε διάφορους κλάδους
  • πρότυπα πιστοποίησης διεθνούς κύρους
 • Αποτελεσματικότερη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών με επιλεγμένες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής καριέρας για νεοεισερχόμενους-ες στην αγορά εργασίας, για εργαζόμενους-ες που προσδοκούν την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Αναβάθμιση της διάστασης της ισότητας των ευκαιριών και της αρχής της μη διάκρισης ως βασικό συστατικό του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των έργων.
 • Αναβάθμιση του μόνιμου προσωπικούμε στόχο τη διεύρυνση του επιτελικού ρόλου όλων των εργαζομένων στα πλαίσια ενός «ενιαίου οργανισμού που διαρκώς μαθαίνει»
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων με κριτήρια την αύξηση της δυναμικότητας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσβασιμότητα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.

 

Dimos Gatoudis

Δήμος Γατούδης

 

Παρουσιάζοντας την εταιρεία νιώθουμε την ανάγκη να τιμήσουμε τον άνθρωπο που υπήρξε το μυαλό, η ψυχή, η καρδιά της εταιρείας. Ο Δήμος Γατούδης, διευθυντής της εταιρείας για 13 χρόνια έφυγε πρόωρα και άδικα στις 23 Μαρτίου του 2013 σε ηλικία 52 ετών.

Ο βαθύς ανθρωπισμός του, το ήθος του, οι ηγετικές του ικανότητες, η προσήλωση του σε συλλογικά οράματα, αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και πηγή έμπνευσης για τους συναδέλφους και συνεργάτες του. Είμαστε τυχεροί όσοι και όσες τον γνωρίσαμε και δουλέψαμε μαζί του.