Επιχειρησιακό Σχέδιο

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η στρατηγική της επιχείρησης συνίσταται κυρίως στα εξής :

 • Προσδιορισμός και πρόβλεψη εξειδικεύσεων

Ο προσδιορισμός και η πρόβλεψη εξειδικεύσεων πραγματοποιείται μέσα από τις παρακάτω διαδικασίες :

 • Διαρκής συλλογή δευτερογενών στοιχείων, παρακολούθηση ερευνών – μελετών σχετικών με την αγορά εργασίας που δημοσιεύονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Συμμετοχή σε σχετικές με το θέμα ημερίδες και συνέδρια
 • Λήψη πληροφόρησης από δίκτυα στα οποία είναι μέλος η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
 • Εκπόνηση πρωτογενών ερευνών στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Στατιστική επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων που προκύπτουν από την μεταπαρακολούθηση καταρτιζομένων που συμμετείχαν στα προγράμματα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής.
 • Εκπόνηση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξη σε ένα ευρύτερο σύστημα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη :
 • τα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ
 • την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για επαγγελματικές αδειοδοτήσεις σε διάφορους κλάδους
 • πρότυπα πιστοποίησης διεθνούς κύρους
 • το υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ενεργοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επιστημoνικών συνεργατών και οργανώνει σχήματα συνεργασίας με φορείς πιστοποίησης προσόντων.

 • Προώθηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων δια βίου μάθησης. Το επιστημονικό δυναμικό της ΤΕ ενημερώνεται διαρκώς για την ανάπτυξη νέων μαθησιακών εργαλείων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Παράλληλα αναπτύσσει και προσαρμόζει εκπαιδευτικά πακέτα για την εφαρμογή προγραμμάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Αποτελεσματικότερη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών με επιλεγμένες επιχειρήσεις. Βασικό συστατικό της εν λόγω δικτύωσης είναι ο προσδιορισμός θέσεων πρακτικής εξάσκησης με συγκεκριμένο προφίλ που να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής καριέρας για νεοεισερχόμενους-ες στην αγορά εργασίας, για εργαζόμενους-ες που προσδοκούν την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Αναβάθμιση της διάστασης της ισότητας των ευκαιριών και της αρχής της μη διάκρισης ως βασικό συστατικό του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των έργων.
 • Αναβάθμιση του μόνιμου προσωπικού με στόχο τη διεύρυνση του επιτελικού ρόλου όλων των εργαζομένων στα πλαίσια ενός «ενιαίου οργανισμού που διαρκώς μαθαίνει».
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων με κριτήρια την αύξηση της δυναμικότητας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσβασιμότητα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.