ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στο θέμα της επικοινωνίας, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνούν και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να διαχειρίζονται την επικοινωνία, προφορική, γραπτή, τηλεφωνική, λεκτική και εξωλεκτική, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις σε κάθε επίπεδο δραστηριοποίησής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Η έννοια της επικοινωνίας- Μορφές και είδη της επικοινωνίας- Σκοποί της επικοινωνίας
  • Τα εμπόδια της επικοινωνίας- Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης
  • Επικοινωνιακά προφίλ- Η τέχνη της πειθούς- Επαγγελματική επικοινωνία
  • Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία- Γραπτή επικοινωνία Τηλεφωνική επικοινωνία- Η επικοινωνία στην ομάδα εργασίας
  • Οργανωσιακή επικοινωνία
  • Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων
ΤΕΙ Αθήνας
Tagged with: ,