ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι κατά προτεραιότητα άτομα που υπηρετούν σε Δ/νσεις ή Τμήματα Πληροφορικής και ασκούν καθήκοντα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή/και ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, σε περιβάλλον Windows και Διαδικτύου.
 • Εξοικείωση με διαχείριση δεδομένων και πινάκων με εφαρμογές γραφείου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη σχεδίαση και διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και τη χρήση της γλώσσας SQL, έτσι ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της εμπειρίας τους και των γνώσεων τους, του βαθμού αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και, κατ’ επέκταση, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον λειτουργίας της MySQL
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Πινάκων
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Απλά ερωτήματα
 • Data Manipulation Language (DML)
 • Συναλλαγές (Transactions)
 • Συναρτήσεις (Functions)
 • Συνένωση (Join)
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Σύνθετα Ερωτήματα
 • Υποερωτήματα (Subqueries)
 • Όψεις (Views)
 • Data Control Language (DCL) – Ασφάλεια
 • Μελέτη Περίπτωσης – Ολοκληρωμένο Παράδειγμα
ΤΕΙ Αθήνας
Tagged with: ,