ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης ΗΥ σε περιβάλλον Windows.
 • Η ύλη που εµπεριέχεται στο σεµινάριο Επεξεργασία ∆εδοµένων µε Λογιστικά Φύλλα
 • Καλή γνώση χρήσης του ∆ιαδικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάµεσα στις ουσιώδεις αιτίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη και θα αντιμετωπιστούν µε την εκπαίδευση των υπαλλήλων, µέσω του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος, είναι και η αδυναµία τους να χειριστούν εφαρµογές λογισµικού λογιστικών φύλλων, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση αριθµητικών και άλλων δεδοµένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Συνοπτική επισκόπηση του περιβάλλοντος του EXCEL
 • Σύνδεση του Excel με αρχεία κειμένων (Word) και παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Σύνδεση του Excel με εξωτερικές βάσεις δεδομένων –Εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση του Excel για λειτουργίες βάσεων δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες, ομαδοποίηση εύρους τιμών
 • Εισαγωγή στην οικονομική και στατιστική ανάλυση με το Excel
 • Λήψη αποφάσεων με το Excel
 • Συνεργασία με άλλες εφαρμογές και Διαμοιρασμός workbooks. Χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων του Excel
 • Μελέτη περίπτωσης
ΤΕΙ Αθήνας
Tagged with: ,